Privacy beleid

BDSMathome, gevestigd aan de mandenmakerstraat 35D in Hoogvliet, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BDSMatHome
Koperhoek 64B
3162LA Rhoon

+31 (0)6 19472026

Persoonsgegevens die wij verwerken

BDSMathome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@bdsmathome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BDSMathome verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je dit hebt aangegeven)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– BDSMathome verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BDSMathome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BDSMathome verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BDSMathome gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door BDSMathome en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage,correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@bdsmathome.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BDSMathome wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegeven
s/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BDSMathome neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@bdsmathome.nl